Regulamin

Przypominamy, że zadaniem serwisu nie jest ośmieszanie uczniów! Przed dodaniem materiałów na stronę będą one moderowne. Osoba korzystająca z serwisu musi zapoznać się z poniższym regulaminem.

Definicje

Serwis - to rozbudowana interaktywna strona internetowa zamieszczona pod domeną www.bystszaki.pl

Użytkownik – to osoba, która wysyła materiały i anegdoty zamieszczane na Serwisie, dodaje komentarze lub tylko ogląda zamieszczone na nim informacje.

Właściciel – właścicielem Serwisu jest firma www.dublinowski.pl świadcząca usługi komputerowe m.in. strony internetowe, aplikacje, pisanie programów, naprawę komputerów.

Punkty Regulaminu

 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.

 • Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 • Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu.

 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczanie w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

 • W przypadku korzystania z Formularzy użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

 • Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych.

 • Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu. W miarę możliwości Właściciel będzie powiadamiać Użytkowników o planowanych przerwach w działaniu Serwisu bądź mogących wystąpić niedogodnościach w jego użytkowaniu.

 • W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu. W takim przypadku Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników.

 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do: moderacji, redagowania, skracania teksów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela bądź innych osób lub podmiotów trzecich.

 • Właściciel zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia materiałów nadesłanych przez Użytkownika na jego wyraźną prośbę.

 • Właściciel zastrzega sobie prawo do nie publikowania nadesłanych materiałów jeśli uważa, że nie są zgodne z tematyką serwisu.

 • Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszych konsultacji z Użytkownikami.

 • Właściciel nie ponosi odpowiedział za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika lub inne podmioty danych oraz informacji z Serwisu